Paslaugų teikimo taisyklės

 

Prekių pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje

Taisyklės ir sąlygos

 

1.      Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), su jomis sutikus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „www.kurybai.lt“ elektroninėje parduotuvėje, susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo „www.kurybai.lt“ puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje elektroninėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su naujomis/ atnaujintomis Taisyklėmis.

1.3. Internetinėje parduotuvėje „www.kurybai.lt“ prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.      Asmens duomenų apsauga

2.1. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas su pašto kodu, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. www.kurybai.lt  tvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. www.kurybai.lt  įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus www.kurybai.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3.      Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Pirkti“.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.kurybai.lt  duomenų bazėje.

4.      Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis www.kurybai.lt  elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.      Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, įsigyti – užsakyti prekes ir išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

6.      Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės „www.kurybai.lt “ teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 8 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.      Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje suformuotame užsakyme nurodomos eurais .

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

7.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į „www.kurybai.lt “ banko sąskaitą.

7.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas atsiskaito už prekes, naudojantis elektroninės bankininkystės sistema.

7.2.3. Apmokėjimas per Paypal sistemą – tai išankstinis apmokėjimas, kai pirkėjas atsiskaito per elektroninę Paypal apmokėjimo sistemą.

7.3. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.      Prekių pristatymas

Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektu

8.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas, partneriai.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

8.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

8.7. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis yra:

Lietuvos paštu:

1,60 Eur  – pristatymas per 3-5 darbo dienas (po apmokėjimo) Lietuvoje.

4,50 Eur – pristatymas per 5-14 darbo  dienas (po apmokėjimo) į Europos sąjungos šalis

7 Eur – pristatymas per 7-30 darbo dienas (po apmokėjimo) į kitas šalis.

9.      Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Kiekvienos „www.kurybai.lt “ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

9.4. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų.

10.  Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Remiantis Lietuvos Ūkio ministerijos įsakymu

(2001 m. birželio 29 d. Nr. 217) – juvelyriniai dirbiniai nekeičiami ir negrąžinami. Daugiau informacijos: skyrelyje Garantijos ir grąžinimai

Pirkėjas, pastebėjęs, kad prekė yra brokuota, bet ne vėliau, kaip per 14 dienų nuo prekės išsiuntimo datos, turi registruotu paštu išsiųsti brokuotą prekę pardavėjui, kartu su užsakymu lydinčioje sąskaitoje nurodytu adresu. Siunta turi būti supakuota į specialiai smulkioms siuntoms skirtą pakuotę su paminkštinimu. Prieš išsiųsdamas brokuotą prekę, pirkėjas turi laisva forma elektroniniu laišku kurybai.lt@gmail.com informuoti apie brokuotą prekę ir ketinimą ją grąžinti,

11.  Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „www.kurybai.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12.  Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“  nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13.  Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.